2% parama mokyklai

Kėdainų profesinio rengimo centro konkursų laisvoms pareigybėms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Kėdainių profesinio rengimo centro bendrabučio nuostatai

Kėdainių profesinio rengimo centro bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės

Kėdainių profesinio rengimo centro nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašas

Asmenų priėmimo mokytis į Kėdainių profesinio rengimo centrą tvarkos aprašas

Kėdainių profesinio rengimo centro stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatai

Kėdainių profesinio rengimo centro bibliotekos – informacinio centro bendrieji nuostatai

Kėdainių profesinio rengimo centro naudojimosi biblioteka – informaciniu centru taisyklės

Kėdainių profesinio rengimo centro bendruomenės etikos kodeksas

Kėdainių profesinio rengimo centro vidaus tvarkos taisyklės

Kėdainių profesinio rengimo centro etikos komisijos darbo reglamentas

Kėdainių profesinio rengimo centro mokinių kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

1 priedas

2 priedas

Kėdainių profesinio rengimo centro informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Kėdainių profesinio rengimo centro lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Kėdainių profesinio rengimo centro elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Vidaus audito metodika 2018

Kėdainių profesinio rengimo centro asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas

1 priedas

2 priedas

3 priedas

Kėdainių profesinio rengimo centro darbo apmokėjimo sistema

Kėdainių profesinio rengimo centro mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 

Kėdainių profesinio rengimo centro mokinių maitinimo organizavimo ir valgyklos darbo aprašas 

Kėdainių profesinio rengimo centro transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašas

Kėdainių profesinio rengimo centro mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos tvarkos aprašas