2% parama mokyklai

Kėdainių profesinio rengimo centro konkursų direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo ir vyriausiojo finansininko pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašas

Kėdainių profesinio rengimo centro bendrabučio nuostatai

Kėdainių profesinio rengimo centro bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės

Kėdainių profesinio rengimo centro nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašas

Kėdainių profesinio rengimo centro darbuotojų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas

Kėdainių profesinio rengimo centro transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašas

Asmenų priėmimo mokytis į Kėdainių profesinio rengimo centrą tvarkos aprašas

Kėdainių profesinio rengimo centro stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatai

Kėdainių profesinio rengimo centro bibliotekos – informacinio centro bendrieji nuostatai

Kėdainių profesinio rengimo centro naudojimosi biblioteka – informaciniu centru taisyklės

Kėdainių profesinio rengimo centro bendruomenės etikos kodeksas

Kėdainių profesinio rengimo centro vidaus tvarkos taisyklės

Kėdainių profesinio rengimo centro etikos komisijos darbo reglamentas

Kėdainių profesinio rengimo centro mokinių kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

1 priedas

2 priedas

PRIEDAS. Pedagoginio darbuotojo vienkartinės išmokos skyrimo kriterijai

Kėdainių profesinio rengimo centro darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas

Kėdainių profesinio rengimo centro informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Kėdainių profesinio rengimo centro lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Kėdainių profesinio rengimo centro elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Kėdainių profesinio rengimo centro krizės valdymo veiksmų planas

Vidaus audito metodika 2018.pdf

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS

1 priedas

2 priedas

3 priedas

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA